Beleid Verboden Artikelen

Het Beleid Verboden Artikelen (“Beleid”) bevat artikelen waarvoor het de klant STRIKT VERBODEN isom opslagdiensten te boeken (“VerbodenArtikelen”). Wij kunnen deze lijst ten alle tijden aanvullen, gezien hetfeit dat deze lijst niet uitputtend is. Bij het openen van de online gedeeltevan onze diensten gaat u akkoord met dit beleid. Wanneer u dit beleid schendtkunnen wij uw gebruik van onze diensten schorsen en beëindigen, of deopslagdiensten, zoals genoemd in onze Algemene Voorwaarden, annuleren.Daarnaast is ons het recht, maar niet de verplichting, voorbehouden om bijvermoedens van schending van dit beleid de bevoegde overheden hieromtrent in telichten en deze toegang te geven tot de opslag unit voor verificatie doeleinden.Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, u hiervan in kennis te stellen.

 

Verboden Artikelen zijn:

Contanten, waardepapieren, effecten, aandelen; elk voorwerpdat rook, geuren of stank afgeeft; Vogels, vissen of enige ander levendorganisme; Afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook dierlijke engiftige / gevaarlijke afvalstoffen); voedsel en andere aan bederf onderhevigezaken tenzij deze zodanig verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken ofenige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken; vuurwapens, springstoffen ofmunitie; illegale substanties zoals drugs, (illegale) voorwerpen die illegaalverkregen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen, etc.; Chemicaliën,radioactieve stoffen, biologische agenten; asbest en/of blauwleer; (kunst)mest;gasflessen en/of accu’s; vuurwerk; alle gemotoriseerde voertuigen; brandbare enontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine en diesel; allemogelijke andere (zeer) giftige, (zeer licht) ontvlambare, gevaarlijke,ontplofbare, oxiderende, schadelijke, bijtende, irriterende, sensibiliserende,kankerverwekkende, mutagene, milieugevaarlijke stoffen en preparaten, inclusiefbestrijdingsmiddelen.