Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HANDLEFY

 

Welkom, en bedankt voor uw interesse in Handlefy bedrijfsnaam (“Handlefy”, “wij”, “ons”, “onze”), onze website www.handlefy.com (“site”); onze mobiele applicatie(“(web-) app”) en onze diensten(tezamen, “onze diensten”, of “onze dienst”).Deze algemene voorwaarden zijn een juridisch gebonden contract tussen u en ons inzake uw gebruik van onze diensten.

DOOR TE KLIKKEN OP “IK GA AKKOORD” OF DOOR HET DOWNLOADEN, INSTALLEREN,OF ANDERZIJDS TOEGANG HEBBEN TOT OF GEBRUIK MAKEN VAN,ONZE DIENSTEN, ERKENT U DAT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN HEEFT GELEZEN EN DAT U HIERMEE AKKOORD GAAT, INCLUSIEF ONS PRIVACY BELEID, OPZEGGINGSBELEID, BELEID VERBODEN ARTIKELEN EN AANVULLENDE VOORWAARDEN (TEZAMEN DE “VOORWAARDEN”).WANNEER
U NIET VOLDOET AAN DE GEBRUIKERSVOORWAARDEN OF NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN IS HET NIET TOEGESTAAN OM GEBRUIKTE MAKEN VAN ONZE DIENSTEN.

1.   Gebruikersvoorwaarden.
U dient een minimale leeftijd te hebben van 18 jaar alvorens u gebruik mag maken van onze diensten. Door deze voorwaarden te accepteren garandeert u ons dat: (1) u een minimale leeftijd van 18 jaar heeft; (2) U niet eerder bent geschorst of verwijdert van onze diensten; (3) en dat uw registratie en gebruik van onze diensten voldoen aan alle toepasselijke wetten en regels. Wanneer u de diensten gebruikt namens een entiteit, organisatie, of bedrijf, dan (a) omvatten alle referentiesnaar “u” ook de desbetreffende entiteit, en (b) het individu welke deze voorwaarden namens u accepteert, garandeert dat diegene de bevoegdheid heeft om u te vertegenwoordigen en u te houden aan deze voorwaarden. Tevens garandeert het individu dat u akkoord gaat met het feit dat u gebonden bent aan deze voorwaarden.

 

2.   Account en Registratie.
Om gebruik te kunnen maken van enkele functies binnen onze dienst dient u geregistreerd te zijn voor een account. Wanneer u zich registreert vooreen account, dient u ons te voorzien van uw persoonlijke NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens, alsmede uw geboortedatum. U gaat akkoord met dat de informatie, welke door u aan ons is verschaft, accuraat is, en dat u deze gegevens accuraat en up-to-date houdt. Wanneer u zich registreert zal u worden gevraagd om een wachtwoord op te geven. U en u alleen bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw account én uw wachtwoord. U accepteert derhalve de volledige verantwoordelijkheid van de acties die plaatsvinden onder uw account.Wanneer u denkt dat uw account niet langer meer veilig is, dient u on middellijk contact met ons op te nemen via info@handlefy.com.

3.   Over onze diensten.

3.1 Omschrijving diensten. Onze dienst kan gebruikers toegang verlenen tot functies welke de gebruiker verbindt met dienstverleners van derden, zoals opslag-, verhuis- en transportbedrijven. Des betreffende functies verzenden informatie aangaande opslagbehoeften door aan bovengenoemde derden. De dienst kan toestaan dat gebruikers een schatting of offerte vooropslag- en transportdiensten verkrijgen, opslag boeken (contract afsluiten met opslaglocatie) voor de persoonlijke spullen en eigendommen van de gebruiker (artikelen), of een verzoek tot retournering plaatsen voor specifieke artikelen, of alle artikelen, van de gebruiker.

3.2 Onderaannemers. De dienst is een platform welke de gebruiker in staat stelt verbinding te leggen met transport-en opslagdiensten, welke artikelen kunnen vervoeren, verplaatsen, opslaan en terugbrengen (de bovengenoemde diensten worden tezamen aangeduid als “Opslagdiensten”). Door deze voorwaarden te accepteren erkent u dat WIJ GEEN OPSLAGDIENSTEN VERSTREKKEN EN DAT UW ARTIKELEN WORDEN OPGESLAGEN BIJ EEN OPSLAGLOCATIE VAN DERDEN. HET VERVOEREN EN OPSLAAN VAN UW ARTIKELEN DOEN WIJ NIET ZELF, TENZIJ UITDRUKKELIJK VERMELD,DERHALVE IS ONZE VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID TEN OP ZICHTE VAN UW ARTIKELEN OF OPSLAGDIENSTEN BEPERKT ZOALS BESCHREVEN IN SECTIE 7.

3.3 Artikelen van uitzonderlijke waarde. Neemt u in acht dat gebruikers, welke artikelen van uitzonderlijke waarde (“Artikelen van uitzonderlijke waarde”) willen laten vervoeren of opslaan, dit ten alle tijden dienen te melden. Wij behouden het recht om opslagdiensten te weigeren met betrekking tot artikelen van uitzonderlijke waarde. Artikelen van uitzonderlijke waarde bevatten artikelen waarvan de waarde, door uniekheid of zeldzaamheid, aanzienlijk hoger ligt dan de kosten tot het vervaardigen van een nieuw artikelvan hetzelfde type en kwaliteit, afgezien van de uniekheid of zeldzaamheid, zoals: muziekinstrumenten met historische waarde; originele manuscripten; eerste editie of gesigneerde boeken; antiek meubilair; erfstukken, schilderijen, beeldhouwwerken, en andere kunst; en hobby verzamelingen en tentoonstellingen.

3.4 Klant erkenning. Door deze oorwaarden te accepteren erkent u, en gaat u akkoord met, het volgende:

           1.Partijen waarvan de dienst is opgenomen in de opslagdiensten hebben
           het recht om de verpakking van uw artikelen te openen om uw artikelen te
           fotograferen voor registratie doeleinden óf om uw artikelen te inspecteren
           voorde volgende doeleinden: om de huidige staat van uw artikelen te
           controleren en te bevestigen, om de veiligheid van personeel en
           eigendommen in de nabijheid van uw artikelen te verzekeren, voor intern
           onderhoud of administratieve doeleinden, omdat dit is verzocht door
           bevoegde autoriteiten, of voor andere doeleinde krachtens deze
           voorwaarden.

           2.Wij kunnen geen opslagdiensten faciliteren voor artikelen met
           betrekking tot ons Beleid Verboden Artikelen (“verboden artikelen”)
           
3. De data en tijden welke een gebruiker selecteert voor opslagdiensten
           zijn schattingen en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen
           welke zich voordoen.

           4.Vervoerders of opslaglocaties zijn alleen verantwoordelijk voor het
           leveren van opslagdiensten in de hoeveelheid van uw order via onze
           diensten.Wanneer de hoeveelheid van uw artikelen de geboekte
           opslagdiensten overschrijdt, is het de vervoerder of opslaglocatie gelegen
           om, naar eigen mogelijkheid, opslagdiensten te leveren voor het overschot.
           De kosten van overschot zullen worden weergeven via onze dienst, of
           genoemd worden in een overeenkomst, getekend door u, op de dag van
           het ophalen.
           5. U en u alleen bent verantwoordelijk voor dat u, of iemand die u bij
           absentie vertegenwoordigt, aanwezig is op de aangewezen locatie, datum
           en tijdstip om het ophalen of retourneren van uw artikelen te faciliteren. U
           zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen bij beschadigingen van artikelen
           tijdens elke fase van de opslagdiensten.
           6.In het geval dat wij uitgaven, kosten, claims of beschadigingen
           (“kosten”) oplopen door toedoen van uw niet-naleving van onze
           voorwaarden, kunnen wij deze kosten volledig op u verhalen.

3.5 Klant garanties. U vertegenwoordigt en garandeert dat:

           1.U de eigenaar bent van de artikelen, en bevoegd bent om de artikelen op   te slaan, of anderszins bevoegd bent om de artikelen te gebruiken in
           overeenstemming met onze voorwaarden.
           2. U en u alleen bent verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de
           kostenen verzekeren dat uw contract niet vervalt.

           3.U zal geen opslagdiensten voor, of vervoerders en/of opslaglocaties
           voorzien van, artikelen welke in strijd zijn met ons Beleid Verboden
           Artikelen.

3.6 Opzegging en weigering van diensten. Wij kunnen weigeren om te voorzien, uitstellen, beëindigen, of anderszins aspecten van onze dienst of opslagdiensten herzien, met of zonder reden, als wij bepalen dat (1) de omstandigheden of de artikelen zelf, eendreiging vormen voor personeel, vervoerders, opslaglocaties óf schade kan veroorzaken aan andere artikelen, eigendommen of faciliteiten in eigendom van, of gebruikt door, ons. (2) U of wij kunnen tevens opzeggen conform ons opzegging's beleid.

3.7 Beperking van aansprakelijkheid. Let op dat onze aansprakelijkheid in het kader van uw artikelen beperkt is tot hetgeen genoemd in sectie 7.

4.   Algemene betalingsvoorwaarden.
Aan bepaalde functies binnen onze dienst zitten kosten verbonden. Voordat u kosten, welke bij u in rekening worden gebracht, betaalt, heeft u de mogelijkheid om deze kosten te overzien en te accepteren.Alle kosten zijn in Euro’s en restitutie is niet mogelijk.

4.1 Prijs en betaling. U begrijpt dat door het gebruik maken van onze diensten u kosten in rekening kunnen worden gebracht voor opslagdiensten, welke worden uitgevoerd door vervoerders en opslaglocaties, en andere kosten welke u heeft opgelopen in betrekking met onze diensten (“kosten”). Kosten kunnen uitgaven bevatten voor overschot. Prijzen welke te zien zijn bij het boeken of selecteren van opslagdiensten zijn schattingen, en u erkent dat de werkelijke prijs kan afwijken, gebaseerd op materialen, arbeid, en ruimte benodigd om te voorzien in opslagdiensten. Wij zullen naar redelijkheid inspanning verrichten om u op de hoogte te stellen van de bijgewerkte kosten via onze dienst, en vereisen wellicht uw goedkeuring. U machtigt ons, of onze betalingsmodule, om alle kosten in rekening te brengen via de betaalmethode welke staat gespecificeerd in uw account. Wanneer u uw kosten betaald middels een creditcard, kan het zijn dat wij, of onze betaalmodule, u op voorhand om eenmachtiging vragen. Dit wordt gedaan om te controleren of uw creditcard geldig is, en of er voldoende krediet aanwezig is om uw opslagdiensten-kosten te betalen. Kosten zijn inclusief de bijhorende belastingen welke wettelijk verplicht zijn. Kosten welke door u zijn betaald zijn definitief en er is geen restitutie mogelijk, tenzij anders bepaald door Handlefy.

4.2 Terugkomende kosten. Onze dienst kan u toestaan zich aan te melden voor opslagdiensten welke een periodieke of terugkomende betaling vereisen (“Terugkomende Kosten”). Wanneer u dergelijke opslagdiensten koopt door onze dienst, geeft u ons, of onze betaalmodule, toestemming om periodiek kosten te rekenen, op toekomstige en vooruitbetalende basis en tot opzegging van óf de terugkomende kosten óf uw account in overeenkomst met ons opzeggingsbeleid.

4.3 Overtredende accounts.Wanneer accounts minder hebben betaald dan verschuldigd, hebben wij het rechtom toegang tot account te blokkeren en/of verwijderen, op de voorwaarde dat wijvoldoen aan sectie 3.6 en 3.7.

5.   Aanvullendevoorwaarden.
Uw gebruik van onze dienst is onderworpen aan alle aanvullendevoorwaarden, beleid, regels of richtlijnen toepasbaar op onze dienst, ofbepaalde functies van de dienst waarin we in onze dienst naar verwijzen (“aanvullende voorwaarden”). Alle aanvullendevoorwaarden worden bij wijze van deze verwijzing opgenomen, en onderdeel van,deze voorwaarden. Aanvullende voorwaarden bevatten: Privacy beleid,opzeggingsbeleid, Beleid Verboden Artikelen enalle voorwaarden die tijdens het registratieproces worden weergegeven.

6.   Disclaimers;Geen garanties.
Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in dezevoorwaarden, wordt de opslagdienst en deze service en alle andere materialen eninhoud die door de dienst beschikbaar zijn (Disclaimedservices) geleverd op een “zoals het is” en een “zoals beschikbaar” basisen wij verwerpen alle garanties van welk soort dan ook, hetzij uitdrukkelijk ofimpliciet, in relatie tot Disclaimed services, bestaand uit: een implicietegarantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, of niet-overtreding;en eventuele garantie die voortvloeit uit (be)handeling, het gebruik van, of dehandel in. Behalve zoals expliciet uiteengezet in deze voorwaarden, in de volleomvang toegestaan door de wet, garanderen wij niet dat: (1) de Disclaimed services ononderbroken, veilig, vrij van fouten, vrij vanvirussen of vrij van andere beschadigende componenten is, of dat deze problemenworden opgelost; (2) dat wanneer u een tijd en datum selecteert voor hetophalen of retourneren van uw artikelen, de tijd en datum precies, nauwkeurig,stipt, juist, kortom: exact zijn; (3) dat de opslaglocaties vuurbestendig zijn,of dat de inhoud van deze opslaglocaties, inclusief artikelen, niet kunnenworden vernietigd of beschadigd door vuur, of dat de opslaglocaties geschiktzijn voor specifieke artikelen; (4) dat wij, of onze vervoerders,beveiligingspersoneel ter plekke hebben; (5) of veranderingen in de conditie ofsmaak van bederfelijke goederen. Een gebrek aan beveiligingspersoneel terplaatse zal geen nalatigheid vormen.

Geen advies of informatie, hetzijgeschreven of mondeling, verkregen door u via, of met betrekking tot, de disclaimedservices  of de Handlefy entiteit, zal enige garantiecreëren ten opzichte van de disclaimed services ofde Handlefy entiteit, welke niet uitdrukkelijk vermeld staan in dezevoorwaarden.  In de volle omvang van dewet, zijn wij niet verantwoordelijk voor schade welke voortvloeit uit uwgebruik of toegang tot de disclaimed services enuw omgang met een andere dienst gebruiker. U begrijpt en gaat akkoord met dat ude dienst, toegang tot, download, of anderzijds materialen of content verkregenvia de dienst en andere aangesloten sites of diensten, gebruikt naar eigengoeddunken en op eigen risico, en dat, in de volle omvang van de wet, wij nietverantwoordelijk zijn voor beschadigingen van uw spullen (inclusief uw computersysteem of mobiele toestel(len) gebruikt in verband met onze diensten), of hetverlies van data voortvloeiend uit het gebruik van onze diensten of de downloaden gebruik van de materialen of content.

Ondanks het voorgaande, weigeren wij geengarantie of ander recht dat we verboden zijn om te weigeren volgens detoepasselijke wetgeving.

 

7.   Aansprakelijkheidsbeperking.
Onze aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging is onderhevig aanartikel 6:236 van het Burgerlijk Wetboek. In de volle omvang van de wet, in geensituatie, zal de Handlefy entiteit aansprakelijk zijn voor enige indirecte,incidentele, speciale, of gevolgschade (inclusief opgelopen schade doorwinstverlies, goodwill of een andere vorm van immaterieel verlies) voortkomenduit, of in verband met, uw toegang of gebruik, of het geen toegang hebben enniet kunnen gebruiken van de disclaimed services, ofhet gaat om garantie, contract, schending (inclusief nalatigheid), statuut ofenige andere juridische theorie, en of de Handlefy entiteit op de hoogte isgesteld van de mogelijkheid tot schade.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGBIJ VERVOER, WAT DOEN WE WEL NIET – CRUCIAAL VOOR BEPALEN WAT WE HIER DOEN.

In de volle omvang van de wet, in geensituatie, zal Handlefy, of geaffilieerde partijen zoals vervoerders enopslaglocaties, aansprakelijk zijn voor schade opgelopen tijdens deopslagdiensten, welke het gevolg zijn van nalatigheid van de klant, dit houdtin dat wanneer spullen niet zijn ingepakt volgens standaardvereisten of naarredelijkheid en billijkheid mag worden verwacht (bijvoorbeeld het nietgebruiken van opvullingsmateriaal bij breekbare goederen, etc.) de klant Handlefy,of geaffilieerde partijen, vrijwaart en schadeloos stelt inzake elke kost,vordering of enige andere actie van derden in verband met deze artikelen.

8.   Licenties.

8.1 Beperkte licentie. Onder voorbehoud vanuw volledige, en voortdurende, nakoming van alle voorwaarden, staan wij u toe:(1) een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare,herroepbare licentie tot het installeren en gebruiken van een kopie van de (web-)app,zoals hij werkt en alleen voor persoonlijk, niet-commercieel en wettelijk gebruik,op mobiele toestellen welke u in eigendom heeft, en (2) toestemming tot toegangen persoonlijk gebruik van de diensten. 

8.2 Licentie beperkingen. Behalve als eendergelijke beperking niet aanvaardbaar is onder toepasselijk recht, mag u de(web-)app of de diensten niet: (1) reproduceren, distribueren, publiceren,etaleren of openbaar uitvoeren; (2) decompileren, reverse engineer, ofanderzijds toegang, of poging tot toegang, krijgen van de broncode van de(web-)app of van enig onderdeel van onze diensten, of een poging tot het makenvan aanpassingen of afgeleide producten van de (web-)app en onze diensten; of(3) inmengen of omzeilen van kenmerken van de (web-)app of onze diensten,inclusief, zonder uitzondering, enige vorm van veiligheid of toegangscontrolemechanismen. U mag de (web-)app of onze diensten alleen gebruiken waar hetuitdrukkelijk voor  is ontworpen. De term(web-)app, zoals hier gebruikt, is inclusief updates of aanpassingen welke wijmaken en voor u beschikbaar stellen. Wanneer u onder toepasselijke wetgevingverboden bent onze (web-)app of diensten te gebruiken, is het u niet toegestaandeze te gebruiken.

8.3 Vervoers-, opslagdiensten en kosten.Wij voorzien u niet van het materieel om de (web-)app te gebruiken. U bentverantwoordelijk voor het naleven van de algemene voorwaarden van derden en hetbetalen van alle kosten welke derden in rekening brengen voor toegang en hetgebruiken van de (web-)app (bijvoorbeeld de maandelijkse huur voor opslag, ofvervoerskosten). Zonder het voorgaande te beperken bent u, en u alleen,verantwoordelijk voor de kosten die u wellicht maakt in verband met hetvervoeren en/of opslaan van uw spullen (zoals bijvoorbeeld data, sms, mms,roaming, etc.).

8.4 Feedback. Wanneer u kiest om ons tevoorzien van input en suggesties met betrekking tot problemen, verbeteringen ofaanpassingen van onze diensten (“Feedback”),dan geeft u bij deze toestemming aan ons tot het onbeperkte, eeuwigdurende,niet-herroepbare, niet-exclusieve, volledig betaalde en royalty-vrije recht omdeze Feedback te gebruiken in elke manier en voor alle doeleinden, inclusiefhet verbeteren van de diensten en het creëren van andere (nieuwe) producten endiensten.

 

9.   Locatiegebaseerde diensten.
Sommige functies van onze dienst kunnen ons toegang verschaffentot uw locatie, onder andere om functies van onze dienst te personaliseren enderhalve uw ervaring met onze dienst te verbeteren (“Locatie gebaseerde diensten”), zoals verder beschreven in onsPrivacy Beleid, dient u bepaalde functies van uw mobiele toestel in teschakelen, welke ons, door verschillende middelen, de mogelijkheid geeft om uwlocatie te bepalen, waaronder GPS locatie en IP adres. Wanneer u kiest omlocatie gebaseerde diensten uit te schakelen, kunt u geen gebruik maken vanbepaalde functies van onze diensten. Wanneer u locatie gebaseerde diensteninschakelt bevestigt u, en gaat ut akkoord met: (1) door ons verzamelde toesteldata is direct relevant tot uw gebruik van onze dienst; (2) wij kunnen locatiegebaseerde diensten bieden welke betrekking hebben op, en gebaseerd zijn op, uwvorige en huidige locaties; (3) wij kunnen dergelijke  informatie gebruiken en openbaren in verbandmet de dienstverlening.

 

10. Eigendom; eigendomsrechten.
De visueleinterface, graphics, ontwerp, compilaties, informatie, data, computer code(inclusief broncode en object code), producten, software, diensten, en alleandere elementen van diensten (“Materialen”)geleverd door ons zijn beschermd middels intellectueel eigendom en anderewetten. Alle materialen ingeslotenin onze diensten zijn ons eigendom of dat van derden, aangesloten bij Handlefy.Tenzij u uitdrukkelijk toestemming van ons heeft gekregen mag u geen gebruikmaken van de materialen. Wij behouden alle rechten op de materialen die nietnadrukkelijk in deze voorwaarden zijn verleend.

 

11. Voorwaarden van derden.

11.1 Als genoemd in 3.1 van dezevoorwaarden heeft onze dienst een verbindende functie. De uitvoer vanopslagdiensten is derhalve niet onze taak of verantwoordelijkheid, maar vanderden partijen zoals vervoerders en opslaglocaties. U erkent en gaat akkoordmet dat wanneer u opslagdiensten boekt via onze dienst, de Algemene Voorwaardenvan betreffende derden tevens van toepassing zijn (bijvoorbeeld: wanneer uartikelen opslaat bij opslaglocatie A, de algemene voorwaarden vanopslaglocatie A, in hoeverre toepasbaar, van kracht zijn).

11.2 Diensten door derden en gekoppeldewebsites. Wij kunnen ‘tools’ verschaffen in onze diensten welke u demogelijkheid bieden om informatie te exporteren, inclusief gebruiker content,naar derden, inclusief door functies welke u de mogelijkheid bieden om uwaccount te linken aan derden, zoals Twitter, Facebook of Instagram, of doorimplementatie van knoppen door derden (Like, share, etc.). Door gebruik temaken van een van deze ‘tools’ gaat u akkoord met dat wij deze informatiekunnen verschaffen aan betreffende derden. Wij hebben geen controle over dediensten van derden, en wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik vaninformatie verschaft aan derden. Onze diensten kunnen ook links bevatten naarde websites van derden. Deze gekoppelde websites vallen niet onder onzecontrole, derhalve zijn wij niet verantwoordelijk voor deze content.

 

12.Gebruikerscontent.

12.1 Gebruikers content over het algemeen.Bepaalde functies in onze diensten kunnen toestaan dat de gebruiker contentplaatst in onze diensten, onder andere berichten, reviews, foto’s (onder anderefoto’s van artikelen), data, tekst, etc. (“Gebruikerscontent”) U behoudt elke vorm van auteurs- en eigendomsrecht welke u bezitten opzichte van de gebruikers content welke u plaatst op onze dienst.

12.2 Verboden gebruikers content. U gaatakkoord met dat u geen gebruikers content plaatst welke een commerciële aardheeft (onder andere reclame uitingen) tenzij wij in schrijven hiervoortoestemming geven en dergelijke gebruikers content in lijn is met dezevoorwaarden. U gaat akkoord met dat u geen gebruikers content plaatst welke:(1) een risico vormt ten opzichte van de veiligheid of gezondheid van eenpersoon of dier; (2) andere personen identificeert, zonder dat de persoon inkwestie schriftelijk toestemming heeft gegeven tot het delen van persoonlijkeinformatie, inclusief hun naam, leeftijd, adres of contact informatie; (3) isonwettig, lasterlijk of welke de privacy van andere schendt, of op een anderede rechten van een derden schendt, inclusief intellectueel eigendom; (4) isstorend, aanstootgevend, bedreigend of vulgair; (5) wordt gekarakteriseerd als,of aanzet tot, racisme en discriminatie op basis van ras, etniciteit,nationaliteit, religie, geslacht, beroep, seksuele voorkeuren, ziekte, fysiekof mentale beperking, politieke voorkeur of sociale economische klasse; (6)aanzet tot crimineel gedrag; (7) valselijk de indruk geeft dat dergelijkecontent gesponsord of  aanbevolen wordtdoor ons; (8) of in strijdt is met sectie 13.

12.3 Toestaan beperkte licentie. Door hetindienen, plaatsen of publiceren van gebruikers content geeft u ons eenwereldwijd, niet-exclusief, royalty-vrij, niet-herroepelijk, eeuwigdurend envolledig betaald recht en licentie (met het recht tot een sublicentie) voor hethosten, opslaan, overdragen, tonen, uitvoeren, reproduceren, aanpassen met hetdoel op te maken voor display en het distribueren van uw gebruikers content, inzij geheel of gedeeltelijk, in alle media formats en door media kanalen welkenu bekend zijn, of nog moeten worden gemaakt.

12.4 Vertegenwoordiging en garantiesgebruikers content. Wij verwerpen nadrukkelijk enige aansprakelijkheid inverband met gebruikers content. U, en u alleen, bent verantwoordelijk voor uwgebruikers content en de gevolgen van het plaatsen of publiceren van gebruikerscontent. Door het indienen, plaatsen, publiceren of het delen van gebruikerscontent, bevestigt, vertegenwoordigt en garandeert u dat:
           1. U de maker en eigenaar bentvan de gebruikers content, of dat u
           beschiktover de benodigde licenties, rechten, toezeggingen en
           toestemmingenom ons en gebruikers van de dienst te machtigen
           tothet gebruik en distribueren van uw gebruikers content, en;
           2.Uw gebruikers content, en het gebruik van uw gebruikers content zoals
           dezevoorwaarden voor ogen heeft, zal niet: (a)inbreuk maken op,
           schendenof misbruik maken van het recht van derden, inclusief
           auteursrecht,handelsmerk, octrooi, handels geheim, recht van privacy, of
           enigandere vorm van intellectueel eigendom of gepatenteerd recht; (b)
           laster,smaad of andere eigendomsrechten van een ander persoon;

           3.Uw gebruikers content is accuraat en up-to-date, is niet frauduleus,
           misleidend,onwettelijk, ongepast of obscuur, en is niet in strijdt met
           dewet of regelgeving, valse vorm van reclame of enig andere vorm van
           oneerlijkebedrijfsvoering.

 

12.5 Gebruikers content disclaimer.  Wij hebben geen verplichting om gebruikerscontent aan te passen of te controleren welke u of andere gebruikers plaatsen,en zijn in geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebruikerscontent. We kunnen echter, zonder enige waarschuwing of kennisgeving,gebruikers content controleren, aanpassen, verwijderen of blokkeren, welke naarons goeddunken, in strijdt is met deze voorwaarden of op een andere manierverwerpelijk wordt geacht. U begrijpt dat wanneer u gebruik maakt van onzediensten u wellicht blootgesteld wordt aan gebruikers content van verschillendebronnen en erkent dat deze gebruikers content niet accuraat, aanstootgevend,ongepast, vulgair of op een andere manier kan worden gezien als verwerpelijk. Ugaat ermee akkoord om af te zien van alle mogelijke juridische stappen jegensons in het kader van deze gebruikers content.

12.6 Monitoren content. Wij hebben geenverplichtingen tot het monitoren van: (1) ingediende content; (2) contentbeschikbaar gemaakt door derden; (3) het gebruik van onze diensten doorgebruikers. U erkent en gaat akkoord dat wij ons het recht voorbehouden, en vantijd tot tijd, alle informatie overgedragen via onze diensten zullen monitorenvoor operationele doeleinden. Wanneer wij op enig moment kiezen, in ons eigengoeddunken, om content te monitoren, nemen wij niettemin verantwoordelijkheidof aansprakelijkheid voor de content of beschadiging, in welke vorm dan ook, als resultaat van het gebruik van dergelijkecontent. Tijdens het monitoren kan informatie onderzocht, opgenomen ofgekopieerd en gebruikt worden in lijn met ons Privacy Beleid

12.7 Backups. U en u alleen bentverantwoordelijk voor het bijhouden van backups van uw gebruikers contentbuiten onze dienst. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid of verplichtingten opzichte van u in verband met, of voortvloeiend uit, verlies, aantasting ofbederven van data u heeft geplaatst, ontvangen, overgedragen of is opgeslagenvia onze dienst. Wanneer u uw account opzegt, kan het zijn dat u niet langertoegang heeft tot uw gebruikers content. 

13.Verbodengedragingen.
Door gebruik te maken van onze dienst gaat u akkoord met:

13.1 de dienst niet te gebruiken voor illegale doeleinden of in strijdt metnationale of internationale wetten;

13.2 het niet plaatsen, uploaden, of hetdistribueren van gebruikers content of andere content welke onwettelijk,lasterlijk of wat naar redelijkheid kan worden beschouwd als bezwaarlijk,onheilspellend, aanstootgevend, bedreigend, pornografisch, hatelijk of op eenandere manier als ongepast kan worden beschouwd;

13.3 Interfereren met beveiliginggerelateerde functies van onze dienst, zoals: (1) het uitschakelen of omzeilenvan functies welke voorkomen of gebruik beperken van het kopiëren van content;(2) op enige manier trachten om te achterhalen wat de broncode of welk deel vanonze dienst dan ook, tenzij de activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door dewet;

13.4 Interfereren met de werking van onzedienst of met het gebruik van onze dienst door een gebruiker, zoals: (1)uploaden of op een andere manier het plaatsen of verspreiden van een virus,adware, spyware, worm of een andere kwaadaardige code; (2) het maken en/ofplaatsen van een ongeoorloofd voorstel of advertentie voor een andere gebruikervan de dienst; (3) het verzamelen van persoonlijke informatie van een anderegebruik of derden zonder toestemming; (4) interfereren of verstoren van hetnetwerk, de apparatuur of de server welke is aangesloten op of gebruikt wordtvoor de dienst.

13.5 een frauduleuze daad verrichten, zoalshet voordoen van een ander persoon of entiteit, claimen van een valseaansluiting tot Handlefy, toegang verkrijgen tot een ander account van dedienst, zonder toestemming of het opgeven van een valse geboortedatum ofleeftijd, etc.;

13.6 Verkopen of anderszins overdragen vande toegekende toegang op grond van deze voorwaarden of materialen (alsgedefinieerd in sectie 10) of enig ander recht of mogelijkheid tot het zien van,toegang tot of gebruik van materialen;

13.7 Immoreel of onbevoegd gebruik van dedienst;

13.8 poging tot het verrichten van deactiviteiten zoals genoemd in deze sectie, of helpen, aanmoedigen of toestaandat een ander persoon deze activiteiten verricht.

14. Aanpassing van deze voorwaarden.  
Wij behouden het recht om dezevoorwaarden in de toekomst, op elk moment en naar ons eigen goeddunken, aan tepassen. Wanneer aanpassingen worden gedaan aan de voorwaarden waardoor uwrechten of verplichtingen wijzigen, zult u akkoord dienen te gaan met deaangepaste versie om verder gebruik te kunnen maken van onze dienst.

Materiële veranderingen gelden vanaf hetmoment dat u akkoord geeft aan de aangepaste voorwaarden. Immateriëleveranderingen gelden vanaf de publicatie van de aangepaste voorwaarden.Geschillen welke voortvloeien uit deze voorwaarden, worden opgelost aan de handvan de voorwaarden welke van kracht zijn bij het ontstaan van het geschil.

15. Voorwaarden, beëindiging, opzegging enwijziging van onze dienst.

15.1 Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vankracht wanneer u akkoord gaat
met de voorwaarden of onze dienst download, installeert, toetreed of gebruikt,en eindigt wanneer beëindiging plaatsvindt als genoemd in 15.2.

15.2 Beëindiging. Uw account en dezevoorwaarden eindigen automatisch op het moment dat u artikelen in dezevoorwaarden schendt. Aanvullend kunnen wij, naar ons eigen goeddunken, dezevoorwaarden en uw account op onze dienst beëindigen, alsmede uw toegang totonze opslagdiensten welke wij faciliteren schorsen of beëindigen, met of zonderopgaaf van reden, met of zonder (voorafgaande) kennisgeving. U kunt uw accounten deze voorwaarden op elk moment opzeggen/beëindigen in overeenstemming metons Opzeggingsbeleid.

15.3 Ingang beëindiging. Bij beëindiging vandeze voorwaarden: (1) worden uw licentierechten beëindigt, waardoor u alleactiviteiten rondom onze dienst dient te staken; (2) heeft u geen toegang meertot uw account; (3) U dient ons verschuldigde bedragen van voor de beëindigingte betalen.

15.4 Wijziging van onze dienst. Wij houdenons het recht voorbehouden om op elk moment onze dienst of opslagdiensten welkewij faciliteren, te wijzigen of te staken, tijdelijk of permanent, zonderkennisgeving. Wij zijn op geen manier aansprakelijk ten op zichten van, of inverband met, veranderingen van onze site of (web-)app.

16. Schadeloosstelling.
U bentverantwoordelijk voor het gebruik van onze dienst, en in de volle omvang van dewet, stelt u ons, onze medewerkers, onze directeuren, onzedochterondernemingen, onze adviseurs, onze vertegenwoordigers, onzeaandeelhouders(tezamen “Handlefyentiteiten”) schadeloos ten op zichten van elke claim, aansprakelijkheid,schade, verlies en kosten, inclusief redelijke kosten voor advocaten, gedaandoor derden of voortvloeiend, of in verband met: (1) uw schending van dezevoorwaarden; (2) uw schending van de voorwaarden van derden, inclusiefintellectueel eigendom.

 

17. Geschillenbeslechting en arbitrage.

17.1 Algemeen. In het belang van het zo zinvolen kosten efficiënt mogelijk oplossen van geschillen tussen u en ons, spreken uen Handlefy bij deze af geschillen op basis van, of in verband met, dezevoorwaarden beslecht worden door arbitrage of bindend advies(?).

17.2 Uitzonderingen. Ondanks de bepalingenvan sectie 17.1 wordt er in deze voorwaarden niet getracht af te wijken, uit tesluiten of anderszins het recht te beperken om: (1) een handhavingsactie uit tevoeren op basis van toepasselijk recht, via toepasselijke instanties; (2)verzoek om vermeende hulp bij arbitrage van een bevoegde rechter; (3) eenberoep doen op een rechtbank ten behoeve van beslechting met betrekking tot eeninbreuk van intellectueel eigendom geschil.

 

17.3 IN GEVAL VAN ARBITRAGE, WELKE ARBITRAGE COMMISSIE?  

17.4 Op de hoogte stelling. Wanneer u deintentie heeft om een geschil te beslechten middels de arbitragecommissie dientu ons hiervan op de hoogte te stellen middels een aangetekende brief naar: ADRES

 

18.Overmacht.
Met uitzondering van het betalen van verschuldigde kosten, is geen partijaansprakelijk tegenover een andere partij wanneer verlies of schade voortvloeituit vertraging, of het helemaal niet nakomen, van alle, of een deel van dezevoorwaarden, indien deze vertraging of storing, gedeeltelijk of helemaal, isveroorzaakt door gebeurtenissen of oorzaken welke buiten de controle ligt vande partij, hierdoor is er ook geen sprake van nalatigheid (“Overmacht”). Tot overmacht behoren onder andere: (1) staking ofandere vorm van arbeid gerelateerde situaties; (2) weer; (3) aardbevingen; (4)overstromingen; (5) brand; (6) files.

 

19. Diversen.
Deze voorwaarden, tezamen methet privacy beleid en andere vormen van afspraken uitdrukkelijk vermeld in dezevoorwaarden, zoals de aanvullende voorwaarden, etc. zijn de volledige omvangvan begrip en afspraak tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van onzedienst. Zoals vermeld in sectie 11.1 gelden voor het gebruik van opslagdienstende bovengenoemde voorwaarden én de voorwaarden van betreffende derden, in het gevalvan opslaan en verplaatsen gelden dus tevens de algemene voorwaarden van debetreffende opslaglocatie, in het geval van vervoeren, verplaatsen enretourneren gelden tevens de algemene voorwaarden van de betreffendevervoersdienst.

 

20. Slotbepaling.
Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemenevoorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van hetoverige deel van de overeenkomst en deze algemene bepalingen onverlet. Inplaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomenhetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijenovereengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheidgekend zouden hebben.